Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku – Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce (VALUE FIZ)

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 12 czerwca 2019 o godz. 17:04

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. w upadłości – Piotr Duda informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 otrzymał drogą mailową zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przesłane przez akcjonariusza, VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez tego akcjonariusza z 9,78% do 0% (sprzedaż wszystkich akcji).

Zgodnie z przesłanym przez Akcjonariusza oświadczeniem:

„VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 („Fundusz”)reprezentowany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjnaz siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („Towarzystwo”), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawą o ofercie”), zawiadamia, że:

  1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku zawarcia transakcji sprzedaży 3 950 000 ( słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki pod firmąQumak S.A.z siedzibą w Warszawie, („Spółka”), poza rynkiem regulowanym w dniu 6 czerwca 2019r.  zmieniła się ogólna liczba głosów posiadanych bezpośrednio przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  1. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów przed dokonaniem transakcji

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 3 950 000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy)  akcji Spółki, reprezentujących 9,78% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3 950 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 9,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  1. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów aktualnie posiadanych

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz nie posiada akcji Spółki.

  1. Podmioty zależne posiadające akcje Spółki

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmiotem zależne od Funduszu, nie posiadają akcje Spółki.

  1. Inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo

Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie Fundusz informuje, że inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

  1. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, żenie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

  1. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.”

 

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. w upadłości – Piotr Duda

 

Podstawa prawna:

Ustawa o ofercie – art. 70 pkt 1