Raport bieżący nr 22/2019 – Wybór firmy audytorskiej

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 8 kwietnia 2019 o godz. 20:44

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje o wyborze KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), ul. Tymienieckiego 25c/410, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 4116, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta oraz przeglądu śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za następujące okresy: rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

W związku ze zmianami w obowiązujących przepisach Syndyk przekazuje niniejszą informację jako informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Wykonanie obowiązku wynikającego z art. 133 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nastąpi odrębnie.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Piotr Duda – Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości