Raport bieżący nr 18/2019 – Wniosek Zarządu Emitenta o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 28 marca 2019 o godz. 13:22

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje o otrzymaniu przez Syndyka od Zarządu Emitenta skanu skierowanego przez Zarząd Emitenta w dniu 27 marca 2019 r. do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zawieszenie na podstawie art. 98 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, wszczętego na wniosek Emitenta z dnia 5 stycznia 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Piotr Duda – Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości