Raport bieżący nr 15/2019 – Prawomocność postanowienia o ogłoszeniu upadłości Qumak S.A.

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 15 marca 2019 o godz. 14:14

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości Qumak S.A. z klauzulą prawomocności nadaną w dniu 14 marca 2019 r.

 

Syndyk zawiadamia, że po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości nastąpi wycofanie akcji Qumak S.A. z obrotu na rynku regulowanym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Syndyk informuje ponadto o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zezwolenia Sędziego-komisarza na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa Qumak S.A. jako całości.

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne

 

Piotr Duda – Syndyk Masy Upadłości