Raport bieżący nr 13/2019 – Kary umowne oraz oferta nabycia udziałów

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 13 marca 2019 o godz. 16:35

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje o otrzymaniu przez Upadłą od „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi noty obciążeniowej tytułem kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nr EC1/04/2016 z dnia 14.01.2016 r. w wysokości 3.996.302,12 zł.

 

Syndyk informuje ponadto o otrzymaniu przez Upadłą od Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie noty obciążeniowej tytułem kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nr 34/ZDM/15 z dnia 23 lutego 2015 r. w wysokości 1.616.625,90 zł.

 

Syndyk podjął działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn nałożenia ww. kar na QUMAK i oceny ich zasadności.

 

Ponadto Syndyk informuje o otrzymaniu od spółki IT WORKS S.A. z siedzibą w Krakowie oferty nabycia od QUMAK S.A. w upadłości 10 udziałów w kapitale zakładowym spółki Qumak Professional Services Sp. z o.o. za łączną cenę 2.000.000 zł za wszystkie udziały. Oferta jest odwołalna i ograniczona warunkiem zależnym wyłącznie od Oferenta – zgodnie z §4 ust. 4 oferty umowa sprzedaży dojdzie do skutku wyłącznie pod warunkiem terminowej zapłaty ceny za udziały przez Oferenta.

Syndyk wyjaśnia, że do chwili obecnej Sędzia-komisarz nie określił warunków ani trybu zbycia tych udziałów.

 

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne

 

Piotr Duda – Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości