Raport bieżący nr 12/2019 – wniosek Syndyka o uznanie za bezskuteczne czynności Emitenta ze spółką zależną

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 12 marca 2019 o godz. 17:22

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. w upadłości – Piotr Duda informuje, że w dniu dzisiejszym złożył do Sędziego-komisarza wniosek o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości czynności prawnych Qumak S.A. w upadłości („Emitent”, „Upadła”) dokonane po 30 kwietnia 2018 r. ze spółką zależną – Qumak Professional Services Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie („QPS”) w łącznej kwocie 35.325.859,83zł.Czynności te w ocenie syndyka prowadziły do niedopuszczalnego wybiórczego zaspokojenia wierzycieli.

 

Syndyk informuje ponadto, że złożył do Sędziego-komisarza wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od sprzecznej z interesem masy upadłości i wierzycieli Upadłej umowy wspólników (umowy inwestycyjnej) zawartej w dniu 28 listopada 2018 r. pomiędzy Emitentem, spółką zależną emitenta QPS oraz wspólnikami mniejszościowymi – IT Works S.A. z siedzibą w Krakowie i Manassa Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Wniosek dotyczy w szczególności odstąpienia od zawartej w umowie inwestycyjnej opcji sprzedaży (put), nakazującej Emitentowi na pierwsze żądanie wspólników mniejszościowych dokonanie zakupu 4 udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta QPS za kwotę 4.140.000,00 złotych, przy wartości tych udziałów według ostatniej wyceny z dnia 22 stycznia 2019 r. wykonanej przez Trustway Auditors and Advisors na zlecenie Zarządu QPS na poziomie 304.857,00 zł.

 

Niezależnie od powyższego, Syndyk skierował w dniu dzisiejszym do Zarządu spółki zależnej Emitenta QPS wezwanie do podjęcia kroków prawnych w celu uchylenia skutków złożonej przez Zarząd QPS w dniu 3 grudnia 2018 r. na rzecz spółek IT Works S.A. z siedzibą w Krakowie i Manassa Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nieodwołanej, bezwarunkowej oferty (w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi) nabycia w celu umorzenia czterech udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta QPS za kwotę 4.140.000,00 złotych, przy wartości tych udziałów według ostatniej wyceny z dnia 22 stycznia 2019 r. wykonanej przez Trustway Auditors and Advisors na zlecenie Zarządu QPS na poziomie 304.857,00 zł. Oferta ta wiąże QPS do dnia 28 listopada 2019 r.

 

Syndyk informuje ponadto, że złożył do Sędziego-komisarza wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od sprzecznych z interesem masy upadłości i wierzycieli Upadłej postanowień umowy spółki QPS wprowadzonych ww. umową inwestycyjną.

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne

 

Piotr Duda – Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A.