Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku – Otrzymanie przez Emitenta pisma o zajęciu komorniczym aktywów Qumak S.A. z wniosku IBM Polska sp. z o.o.

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 2 stycznia 2019 o godz. 15:44

Zarząd Qumak S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo o wszczęciu egzekucji komorniczej, w wyniku której doszło do zajęcia aktywów Emitenta, w tym udziałów w spółkach zależnych Emitenta, tj.: Qumak Professional Services Sp. z o.o., Skylar Sp. z o.o. oraz Star ITS Sp. z o.o. na poczet egzekucji komorniczej prowadzonej z wniosku wierzyciela IBM Polska Sp. z o.o. na kwotę 4 205 486, 88 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 88/100) wraz z ustawowymi odsetkami i opłatami egzekucyjnymi.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.