Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A. dnia 26 czerwca 2017r., godz. 9:00

Ogłoszenie o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Qumak S.A.

Dnia 26 czerwca 2017 r., godz. 9:00

w siedzibie spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134

Centrum Konferencyjne Eurocentrum

 

Zarząd Spółki Akcyjnej „QUMAK” w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem 0000019455, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 §1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 9:00, w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 134.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki Qumak S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2016.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Qumak S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2016.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2016 rok, wyszczególnionych w pkt. 6 powyżej.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:
Liczba akcji: 10 375 082
Liczba głosów: 10 375 082

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 10 czerwca 2017 r.

 

PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI

 1. Zmienia się brzmienie § 3 Statutu Spółki

JEST

„1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.375.082 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 10.375.082 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:

– 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,

– 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,

– 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,

– 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,

– 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,

– 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,

– 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,

– 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,

– 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,

– 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,

– 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J

– 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K.

 1. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J oraz K są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.
 2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

 

PROPONOWANA TREŚĆ

 

„1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi nie mniej niż 10.375.083 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) złote ale nie więcej niż 21.375.082,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na nie mniej niż 10.375.083 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) ale nie więcej niż 21.375.082 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:

– 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,

– 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,

– 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,

– 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,

– 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,

– 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,

– 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,

– 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,

– 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,

– 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,

– 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J,

– 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K,

– nie mniej niż 1 (jedna) ale nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście milionów ) sztuk od nr [_] do numeru  [_] stanowią akcje serii L.

 1. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J , K, L są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.
 2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki Qumak S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 5 czerwca 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 8 czerwca 2017 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected]. Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected]. Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

 1. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
 3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: [email protected] najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub Spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
 5. Spółka udostępnia na swojej internetowej spółki (qumak.pl) oraz w siedzibie spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.
 6. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej lub pracownik Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2017 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącą spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, jest umieszczony od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.qumak.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami ksh. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może również uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

ZWZA_2017_porządek obrad z uzasadnieniem

Opinia Zarządu Wyłączenie Prawa Poboru

Sprawozdanie RN_2016

ZWZ_formularz do głosowania_2017_06_26

CV_Kandydat do RN_Wojciech Wolny

ZWZ_2017_06_26_uchwały podjęte

Podwyższenie kapitału_Opinia Zarządu Wyłączenie Prawa Poboru_26062017