Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A. na dzień 4 września 2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A.

na dzień 4 września 2018 r., godz. 11:00

w siedzibie spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 136

 

Zarząd spółki pod firmą „QUMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019455, posiadającej NIP: 524-010-70-36, REGON: 012877260, o kapitale zakładowym w wysokości 40.375.082,00 zł, opłaconym w całości (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 §1 i 2 w związku z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 4 września 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 136.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej w osobach Pana Wojciecha Napiórkowskiego, Pani Aleksandry Górskiej oraz Pana Piotra Woźniaka z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz poprzez emisję akcji serii N z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M i akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:
Liczba akcji: 40 375 082
Liczba głosów: 40 375 082
 
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 19 sierpnia 2018 r.

 

PROPONOWANE  ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI

1. Zmienia się brzmienie par. 3

 

OBECNE BRZMIENIE:

㤠3

 1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 40.375.082 (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 40.375.082 (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:
  • 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,
  • 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,
  • 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,
  • 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,
  • 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,
  • 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,
  • 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,
  • 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,
  • 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,
  • 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,
  • 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J,
  • 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K,
  • 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk od numeru L00000001 do numeru L30000000 stanowią akcje serii L.
 2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J, K oraz L są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.
 3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

 

PROPONOWANA TREŚĆ:

㤠3

 1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 275.122.426,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć ) złotych i dzieli się na 275.122.426 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć) akcji o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:
  • 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,
  • 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,
  • 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,
  • 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,
  • 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,
  • 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,
  • 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,
  • 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,
  • 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,
  • 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,
  • 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J,
  • 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K,
  • 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk od numeru L00000001 do numeru L30000000 stanowią akcje serii L,
  • 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) sztuk od numeru M00000001 do numeru M35000000 stanowią akcje serii M,
  • 199.747.344 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery) sztuk od numeru N000000001 do numeru N199747344 stanowią akcje serii N.
 2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J, K, L, M oraz N są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.
 3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

 

2. PO § 3a DODAJE SIĘ NOWY § 3b

 

PROPONOWANA TREŚĆ:

㤠3b

 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) poprzez emisję do 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określonego w szczególności w przepisach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy).
 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 30 czerwca 2019 roku, do przeprowadzenia podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 3b ust. 1 Statutu.
 3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony, po uzyskaniu jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej, do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. Warranty subskrypcyjne mogą być emitowane nieodpłatnie.
 4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. Emisja akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne wymaga uzyskania jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej.
 5. Warunkiem dokonania przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzyskanie jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej na dokonanie takiego podwyższenia.
 6. Zarząd, po uzyskaniu jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej, ustala cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego.
 7. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w całości lub w części po uzyskaniu jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 3b ust.1 Statutu.
 8. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych.
 9. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

b) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji.”

 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela Spółki Qumak S.A. mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych poniżej w niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista podmiotów, w których akcjonariusz może złożyć akcje Spółki w celu wydania zaświadczenia o złożeniu akcji, stosownie do art. 406(3) § 1 ksh:

 1. Deutsche Bank Polska S.A.,
  Lecha Kaczyńskiego 26,
  00-609 Warszawa
 2. Raiffeisen Bank Polska S.A.
  ul. Grzybowska 78
  00-844 Warszawa

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki Qumak S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
 
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 14 sierpnia 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 17 sierpnia 2018 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: walne.zgromadzenie@qumak.pl. Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
 
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: walne.zgromadzenie@qumak.pl. Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
 
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
 

 1. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
 3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: walne.zgromadzenie@qumak.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub Spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
 5. Spółka udostępnia na swojej internetowej spółki (www.qumak.pl) oraz w siedzibie Spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.
 6. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej lub pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 września 2018 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

 
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącą spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest umieszczony od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.qumak.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami ksh. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może również uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.
 
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a także na podstawie akcji na okaziciela, mających postać dokumentu, złożonych w Spółce lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgodnie z art. 406(3) § 1 KSH. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Projekty uchwał NWZ stanową załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

 • 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych[…]

 
Projekty uchwał

opinia Zarządu ws. wyłączenia prawa poboru

Sprawozdanie zarządu

Uzasadnienie projektów uchwał

Formularz do głosowania