Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A. dnia 19 maja 2017 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zwołaniu

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Qumak S.A.

Dnia 19 maja 2017 r., godz. 10:00

Miejsce Zgromadzenia: Warszawa Al. Jerozolimskich 134

 

Kompleks Biurowy Eurocentrum, budynek Gamma

sala konferencyjna 8 piętro

 

 

Zarząd Spółki Akcyjnej „QUMAK” w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem 0000019455, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 §1 i 2 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 10:00, w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 134.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:
Liczba akcji: 10 375 082
Liczba głosów: 10 375 082

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 3 maja 2017r.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach: