Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A. Dnia 12 września 2017 r., godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134

Zarząd Spółki Akcyjnej „QUMAK” w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem 0000019455, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 §1 i 2 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 września 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 12:00, w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 134.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki oraz liczba głosów z tych akcji w dniu
ogłoszenia:
Liczba akcji: 10 375 082
Liczba głosów: 10 375 082

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na
16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 27 sierpnia 2017 r.

 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące
akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w
dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki Qumak S.A. nie wcześniej
niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w
pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych
żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą
akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego
rachunku papierów wartościowych.

 

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie
później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia
22 sierpnia 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na
osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj.
do 25 sierpnia 2017 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci
elektronicznej na adres: walne.zgromadzenie@qumak.pl. Do żądania powinny zostać
dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. W
przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków
komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

 

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed
terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z
uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na
adres: walne.zgromadzenie@qumak.pl. Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty
potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty
powinny zostać przesłane w formacie PDF.

 

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto
ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych
porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad
punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla
każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza,
na ręce Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

 

1. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie
elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z
właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się
właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji
danego podmiotu.

 

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i
wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić
identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

 

3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres
email: walne.zgromadzenie@qumak.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

4. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu
tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk
pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub Spółek
osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów,
wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

 

5. Spółka udostępnia na swojej internetowej spółki (www.qumak.pl) oraz w siedzibie
spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.

 

6. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek
zarządu, członek rady nadzorczej lub pracownik Spółki pełnomocnictwo może
upoważniać do reprezentacji tylko na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu
10 sierpnia 2017 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie
dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami
udzielonymi przez akcjonariusza.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz opinią Rady
Nadzorczej Spółki, dotyczącą spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, jest umieszczony od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
na stronie internetowej Spółki (www.qumak.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane
w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami ksh. Osoba uprawniona do
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może również uzyskać odpisy ww.
dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące
rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed
odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być
wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz
został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu oraz zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie
żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu
pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie
Akcjonariusza.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Poniżej znajdują się załączniki do wiadomości: