Miasto to żywy organizm. Dobrze zaplanuj jego rozwój

 

Smart City Ikona5

Tematyka Smart City jest często błędnie postrzegana jedynie przez pryzmat infrastruktury. My również nie ustrzegliśmy się przed tą pułapką. Różne etapy planowania rozwoju miasta poznawaliśmy słuchając przedstawicieli samorządów, uczestnicząc w ich codzienności i stykając się z podejmowanymi decyzjami.

Planowanie projektow Smart City Qumak

 

Podejście do wdrażania koncepcji bycia Smart to nic innego jak ciągła obserwacja żywego organizmu, który do rozwoju wymaga spójnych i skoordynowanych działań organizacyjnych, infrastrukturalnych i społecznych. Przy tak dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach od początku należy mieć na uwadze, że koncepcja ta będzie ewoluowała w czasie, ale przyjęte pryncypia, wizja dojścia do wyznaczonego celu oraz efekt końcowy muszą być konsekwentnie utrzymywane przez osoby za ten cel odpowiedzialne.

 

Analiza rozwoju miasta fundamentem planowania

Przed zdefiniowaniem wizji docelowej rozwoju istotne jest określenie poziomu, na jakim miasto się znajduje. Należy wykonać inwentaryzację zrealizowanych inwestycji, istniejących zasobów i zaplanowanych projektów.

 

Na podstawie zebranych informacji zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza, która określi spójną wizję i potrzebne środki, przy użyciu których nastąpi rozwój. Analiza ta pomoże ustalić priorytety, które powinny dotyczyć zarówno kwestii newralgicznych dla mieszkańców, jak również strategicznych z perspektywy funkcjonowania miasta.

 

Kompleksowy model miasta – słabe i mocne strony

W trakcie analizy powinien powstać kompleksowy model miasta, w którym zostaną zidentyfikowane mocne i słabe strony oraz określone szanse i zagrożenia dla każdego ze zdefiniowanych obszarów. W tym celu należy także przedefiniować podejście, z „silosowego” (każdy wydział czy jednostka organizacyjna traktowane są jako osobne komórki) i podejść do zagadnień pod kątem ciągłego procesu, optymalnego kosztowo i czasowo.

 

Wynikiem takich prac będą np. rekomendacje dotyczące zmiany struktury organizacyjnej czy też wybór jednego, wspólnego dla wielu jednostek, systemu. Finalny dokument powinien stanowić element całościowej strategii miasta i podstawę do planowania przyszłych wydatków w ramach miejskiego budżetu.

 

cudzyslow

Podejście do wdrażania koncepcji bycia Smart to nic innego jak ciągła obserwacja żywego organizmu, który do rozwoju wymaga spójnych i skoordynowanych działań organizacyjnych, infrastrukturalnych i społecznych.

 

Współpraca kluczem do sukcesu

Warto pamiętać, że realizacja idei Smart City wymaga współdziałania nie tylko jednostek miejskich, ale również lokalnych podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Dlatego z opracowanego modelu działania powinny korzystać wszystkie jednostki organizacyjne zaangażowane w budowę inteligentnego miasta.

 

Udział mieszkańców w rozwoju inteligentnego miasta

Upowszechnienie idei wspólnego planowania oraz partycypacji społeczeństwa w plany rozwoju wydaje się jak najbardziej słuszne – zarówno w skali mikro (np. w dzielnicach), jak i w skali makro (czyli całego miasta). „Użytkownicy miasta” – jego mieszkańcy, powinni mieć realny wpływ na swoje otoczenie oraz posiadać możliwość czynnego udziału w opracowywaniu planów jego rozwoju.

 

Zadaniem osób odpowiedzialnych za realizację strategii, jest natomiast prezentacja kluczowych kwestii na modelach biznesowych. Bieżąca i sprawna komunikacja z mieszkańcami jest zatem niezbędna, ponieważ pozwala na świadome i aktywne partycypowanie społeczeństwa w rozwoju miasta.

 

Niewielu z nas jest Prezydentem, Burmistrzem czy Radnym. Każdy z nas jest natomiast mieszkańcem i każdy chciałby mieszkać w dobrze i mądrze zarządzanych aglomeracjach; w przestrzeni, która daje nam poczucie godności i która poprawia komfort naszego codziennego funkcjonowania.  Powyższe działania, jeśli będą wdrażane konsekwentnie (ponad podziałami oraz kadencjami) pozwolą zrealizować wizję miasta prawdziwie inteligentnego; czyli takiego, w którym poszczególne elementy ze sobą współpracują, a my chcemy w nim żyć.

 

 

Dział Smart City

 

messageKontakt – Smart City