Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. – Zawarcie umowy znaczącej o wykonanie i finansowanie projektu

Zarząd Qumak S.A. informuje, że w dniu 2 stycznia 2014 r. wpłynął do Spółki obustronnie podpisany egzemplarz datowanej na 23 grudnia 2013 r. Umowy, zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej jako „Centrum”).

 

Umowa dotyczy wykonania i finansowania projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia pilotażowego pn. „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+”. Spółka występuje w Umowie w roli lidera konsorcjum w skład którego wchodzą następujące podmioty: IKKU Sp. z o.o., Instytut Kolejnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna.

 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie „nowoczesnego demonstratora symulatora dla operatorów pojazdów szynowych, zwiększającego efektywność i bezpieczeństwo ich działania”, dofinansowywanego przez Centrum w ramach ww. przedsięwzięcia. W ramach realizacji projektu wykonany zostanie symulator lokomotywy oraz opracowana zostanie metodyka przeprowadzanych na nim szkoleń i ćwiczeń dla maszynistów m. in. z zakresu prowadzenia szybkich pociągów pasażerskich.

 

Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a termin jego zakończenia ustalono na dzień 30.11.2016 r.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 13.090.451 zł. W Umowie Centrum zobowiązuje się udzielić dofinansowania na realizację projektu w kwocie 8.241.586 zł.

 

Zgodnie z zapisami Umowy w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie określonych w Umowie warunków, Centrum wzywa do zwrotu całości przekazanego dofinansowania wraz z odsetkami. Niedotrzymanie terminów realizacji projektu umożliwia Centrum, poza nałożeniem obowiązku zwrotu środków, naliczenie kary umownej w wysokości 2% kwoty dofinansowania za każdy rozpoczęty miesiąc opóźniania. Niewykonanie Umowy w całości lub w części lub wykorzystanie dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, umożliwia Centrum naliczenie kary umownej w wysokości 10% kwoty dofinansowania, oprócz obowiązku zwrotu środków. Centrum może żądać zwrotu do 30% dofinansowania, na podstawie oceny raportu z wdrożenia wyników projektu, jeśli wynika z niej, że zaniechanie lub niewłaściwe wykorzystanie wyników projektu nastąpiło z winy wykonawcy lub współwykonawcy.

 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

 

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak S.A.

 

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3