Debiut giełdowy

3 sierpnia 2006 r. firma Qumak-Sekom S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 7.050.082 akcji serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01 oraz 2.500.000 praw do akcji serii I. Cena emisyjna akcji została ustalona na 8,20 zł. Kurs otwarcia w dniu debiutu wyniósł 9,20 zł.

Dzięki wprowadzeniu walorów do obrotu publicznego Qumak-Sekom dołączył do elitarnego grona krajowych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Subskrypcja akcji Qumak-Sekom S.A. została przeprowadzona w dniach 22-27 czerwca br., zapisy w transzy inwestorów indywidualnych odbyły się w dniach 22-26 czerwca a w transzy inwestorów instytucjonalnych w dniach 22 – 27 czerwca.

 

Pozyskany kapitał Qumak-Sekom zamierza przeznaczyć na kapitał obrotowy a tym samym na wsparcie realizacji umów zakontraktowanych na drugą połowę roku bieżącego oraz na rok 2007. Uzupełnienie kapitału obrotowego pozwoli w pełni wykorzystać potencjał projektowy spółki dzięki zmianie struktury finansowania jej bieżącej działalności. Będzie to silny impuls dla dalszego dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Kluczowym założeniem strategii ekspansji rynkowej Qumak-Sekom S.A. jest rozwój wysokomarżowych rozwiązań integracyjnych, umocnienie pozycji eksperta w zakresie bezpieczeństwa IT, dalsza specjalizacja w dziedzinie aplikacji Contact Center oraz dedykowanych rozwiązań klasy CRM/ERP. Strategia rozwoju firmy opiera się również na wykorzystaniu efektu synergii w ramach rozwiązań IT, stosowanych w trzech pionach biznesowych.

 

Prospekt emisyjny

 

Informujemy, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i publicznej ofercie Emitenta jest opublikowany prospekt emisyjny Qumak-Sekom S.A., który jest dostępny w formie drukowanej w siedzibie Emitenta i Oferującego. Poniżej zamieszczony został prospekt emisyjny w wersji elektronicznej, zapisany w formacie PDF a także lista Punktów Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A.

 

Dokumenty:

 

 

Memoranda informacyjne

 

Memorandum informacyjne – Akcji serii K

 

800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K

Qumak-Sekom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74

 

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest 800.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Qumak-Sekom S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje mogą być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Memorandum Informacyjnego zgodnie z art. 7 ust 4 pkt 7 w związku z art. 39 ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Niniejsze memorandum informacyjne zostało sporządzone dnia 4 października 2006 roku w Warszawie i zawiera informacje aktualne na dzień 30 września 2006 roku. Termin ważności niniejszego Memorandum Informacyjnego upływa w dniu 31 grudnia 2008 roku.

 

Dokumenty:

 

 

Memorandum informacyjne – Akcji serii J

 

25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J

Qumak-Sekom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74

 

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest 25.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Qumak-Sekom S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje mogą być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Memorandum Informacyjnego zgodnie z art. 7 ust 4 pkt 7 w związku z art. 39 ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone dnia 4 stycznia 2007 roku w Warszawie i zawiera informacje aktualne na dzień 31 grudnia 2006 roku. Termin ważności niniejszego Memorandum Informacyjnego upływa w dniu 31 grudnia 2007 roku.

 

Dokumenty: