Akcjonariat

 • 0%
  Allianz Polska OFE
 • 0%
  Nationale-Nederlanden PTE
 • 0%
  VALUE FIZ wydzielony Subfundusz 1
 • 0%
  PKO Parasolowy – fio
 • 0%
  PKO BP Bankowy OFE
 • 0%
  Porozumienie Akcjonariuszy
 • 0%
  pozostali akcjonariusze

Zestawienie zostało sporządzone na podstawie informacji przekazywanych przez akcjonariuszy na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz przekazanych na podstawie art. 19 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

 

Akcjonariusz Liczba posiadanych
akcji
Udział w kapitale
zakładowym w %
Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie
głosów na WZ w %
Allianz Polska OFE 5 985 246 14,82% 5 985 246 14,82%
Nationale-Nederlanden
Otwarty Fundusz Emerytalny
5 038 826 12,48% 5 038 826 12,48%
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 3 950 000 9,78% 3 950 000 9,78%
PKO Parasolowy – FIO 2 971 164 7,36% 2 971 164 7,36%
PKO BP Bankowy OFE 2 486 022 6,16% 2 486 022 6,16%
Porozumienie Akcjonariuszy 

(Wojciech Wolny, IT Works S.A., Euvic Sp. z o.o.

EUVIC Services Sp. z o.o., EUVIC Invesments Sp. z o.o.,

Iwona Kudra, Zbigniew Ciukaj, Wojciech Kosiński)

Zobacz szczegóły w Raporcie bieżącym

2 946 950 7,30% 2 946 950  7,30%

 

 

 

Seria Rodzaj akcji Liczba akcji Data rejestracji
A na okaziciela 1 500 000 23.12.1997
B na okaziciela 207 548 04.05.1998
C na okaziciela 500 000 04.05.1998
D na okaziciela 1 850 000 05.10.1998
E na okaziciela 450 000 19.07.1999
F na okaziciela 1 000 000 04.05.1998
H na okaziciela 1 376 887 30.12.2002
PP01 na okaziciela 31 160 23.11.2005
PZ01 na okaziciela 134 487 23.11.2005
I na okaziciela 2 500 000 04.08.2006
J na okaziciela 25 000 04.08.2006
K na okaziciela 300 000 14.11.2006
K na okaziciela 250 000 09.10.2007
K na okaziciela 250 000 31.10.2008
L na okaziciela 30 000 000 18.09 2017
Liczba akcji razem: 40 375 082