Informacja o ochronie danych osobowych w QUMAK S.A.

W związku z wejściem w życie w dniu  25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określone dalej jako „RODO” chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w QUMAK S.A.

Ochrona prywatności i danych osobowych jest dla nas ważna, dlatego dokładamy starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poszanowaniem praw osób, które udostępniły nam swoje dane. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych w Qumak oraz prawami, jakie Państwu przysługują.

 1. Przede wszystkim informujemy, że dane osobowe, które posiadamy to wszelkie informacje, które mogą pozwolić Państwa zidentyfikować, takie jak: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko, podmiot, który Pani/Pan reprezentuje, ewentualnie numer PESEL, data urodzenia, przebieg zatrudnienia (jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy prawa pracy).
 2. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QUMAK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej określany jako „Administrator”):
  • adres: Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
  • telefon: (+48) 22 519 08 00
  • e-mail: qumak@qumak.pl
  Administrator dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.
 3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w QUMAK S.A. sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”):
  • e-mail: iodo@qumak.pl
  Możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w QUMAK S.A., także w razie wątpliwości co do tych praw.
 4. Jednocześnie wskazujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie i w celach:
  – niezbędnych do zawarcia umowy albo realizacji istniejącej umowy, w szczególności prowadzenia korespondencji, świadczenia oferowanych usług, wykonywania obowiązków umownych, dostarczania i/lub odbioru zamówionych towarów i/lub usług, odbioru lub zapłaty należności, realizowania umownych obowiązków finansowo-księgowych,
  – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów prawa, m.in. obowiązków ustawowych nałożonych na spółki giełdowe, obowiązków księgowo-podatkowych, obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa zamówień publicznych, oraz w celach archiwizacji,
  – ochrony praw i interesów Administratora zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustalenia, dochodzenia i egzekwowania ewentualnych roszczeń,
  – zgody udzielonej przez Państwa w procesie rekrutacji.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych, a więc podmiotami, które mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w celach wskazanych w niniejszej informacji są spółki z Grupy Kapitałowej Qumak, upoważnieni pracownicy Administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące, w tym podwykonawcy, kontrahenci, z którymi Administrator ma podpisane umowy, w celu realizacji tych umów, jak również organy administracji publicznej, przy czym przetwarzanie danych odbywa się zawsze przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.
 6. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający celowi, na podstawie którego zostały zebrane, tj. przez okres obowiązywania umowy lub okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. obowiązków nałożonych na emitentów giełdowych), a następnie przez okres odpowiadający ochronie interesów Administratora, a zatem do upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń i zobowiązań wynikających z przepisów obowiązującego prawa (np. przepisów prawa podatkowego lub prawa pracy).

  Jeżeli dane osobowe przekazane zostały przez Państwa w procesie rekrutacji i wyrazili Państwo osobną zgodę również na ich wykorzystanie podczas przyszłych rekrutacji, informujemy, że przetwarzanie danych osobowych będzie trwało nie dłużej niż przez 24 miesiące, a w razie wycofania zgody nie dłużej niż do dnia poinformowania administratora o tym fakcie.

 7. Przetwarzamy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim zostały nam udostępnione i jedynie dla realizacji celu udostępnienia. Niezależnie od powyższego wskazujemy, że przysługuje Państwu od Administratora prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo żądania ich sprostowania.

  Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, czy prawo do przenoszenia danych. Jednak takie prawo nie będzie mogło zostać zrealizowane w każdym przypadku. W sytuacji, gdy Państwa dane przetwarzamy na podstawie zawartej umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Państwa prośba nie będzie bezpośrednio skuteczna i będzie mogła zostać zrealizowana dopiero po upływie okresów, o których wspominamy w pkt 6 niniejszej informacji.

  W zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (np. w procesie rekrutacji), możecie ją Państwo w każdej chwili cofnąć. Proszę pamiętać jednak, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwe korzystanie przez Państwa z oferowanych przez nas usług.

 8. Wskazujemy także, że nie będą wobec Państwa podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Jeżeli uznacie Państwo, że Wasze prawa w zakresie danych osobowych zostały naruszone (np. dane znalazły się w rękach nieuprawnionej osoby), prosimy o zawiadomienie nas o tym iodo@qumak.pl Dzięki temu będziemy mogli skutecznie chronić Państwa prawa.
 10. W zakresie ochrony danych osobowych przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.