Polityka dywidendy

Strategicznym celem Zarządu Qumak S.A. jest podniesienie wartości spółki dla akcjonariuszy poprzez wzrost kursu akcji spółki oraz zwiększenie stopy zwrotu z posiadanych akcji w wyniku realizacji polityki  dywidendy.

Dzięki stabilniej i bezpiecznej kondycji finansowej spółka zamierza dzielić się zyskiem z akcjonariuszami.  Intencją Zarządu jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie od około 30 do 70 proc zysku netto osiągniętego przez Spółkę.

 

Wpływ na rekomendację Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo ma aktualna sytuacja finansowa Spółki, a w szczególności wysokość osiągniętego zysku netto,  bieżące oraz planowane nakłady inwestycyjne oraz realizowane projekty i istniejące zobowiązania. Wszystkie te czynniki, a także perspektywy Spółki w danej sytuacji rynkowej podlegają analizie i ocenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, która rokrocznie opiniuje rekomendację Zarządu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odnośnie wypłaty dywidendy.

 

Wypłaty dywidendy zrealizowane dotychczas przez Spółkę

 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

zysk netto

7 318 958,07

10 389 007,93

13 267 777,16

13 231 012,62

14 310 555,05

14 122 808,96

8 391 544,08

dywidenda wypłacona,

w tym:

10 375 082,00

18 156 393,50

10 375 082,00

10 375 082,00

3 631 278,70

2 531 270,50

  • dywidenda z zysku
    za dany rok obrotowy

7 262 557,40

10 375 082,00

10 375 082,00

4 668 786,90

3 631 278,70

2 531 270,50

  • dywidenda z zysku
    za lata poprzednie

3 112 524,60

7 781 311,50

5 706 295,10

dywidenda

przypadająca na 1 akcję

1,00

1,75

1,00

1,00

0,35

0,25

stopa dywidendy

8%

13%

7%

6%

3%

2%

dzień D

15 września 2014

28 czerwca 2013

14 lipca 2011

16 lipca 2010

18 czerwca 2009

18 czerwca 2008

dzień W

1 grudnia 2014

15 lipca 2013

2 sierpnia 2011

2 sierpnia 2010

8 lipca 2009

3 lipca 2008