Informacje finansowe

Wybrane wyniki finansowe (w tys zł) 2016 2015** 2014** 2013* 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Przychody ze sprzedaży 428 406 720 889 562 219 540 082 482 579 384 394 329 141 293 448 253 741 208 848
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -31 293 -8 334 -8 205 7 770 11 743 16 787 14 838 16 101 17 322 10 081
Zysk (strata) brutto -32 925 -11 895 -9 114 9 614 13 159 16 665 16 576 17 783 17 642 10 494
Zysk (strata) netto -41 610 -8 737 -7 729 7 319 10 389 13 268 13 231 14 310 14 122 8 391
EBITDA -28 328 -4 791 -5 277 10 022 14 284 19 459 17 316 18 382 19 666 11 911
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -38 426 54 187 -3 298 15 497 34 146 1 392 -2 841 4 606 18 297 -6 466
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 644 -10 391 -6 657 -2 859 -512 -1 577 6 393 -7 222 -3 733 -3 635
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 904 6 293 -10 352 -21 475 1 666 -10 451 -4 514 -3 820 -2 768 296
Przepływy pieniężne netto, razem -50 974 50 089 -20 307 -8 837 35 300 -10 636 -962 -6 436 11 796 -9 805
Aktywa, razem 202 784 300 317 272 719 236 530 278 921 218 225 171 493 145 834 143 876 103 910
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 189 351 245 123 209 159 152 809 189 057 134 055 90 216 67 414 76 136 48 011
Zobowiązania długoterminowe 16 669 16 621 11 579 7 140 6 895 4 809 3 694 2 641 911 807
Zobowiązania krótkoterminowe 172 682 228 502 197 580 113 627 137 960 99 317 77 482 57 871 69 226 44 959
Kapitał własny 13 433 55 194 63 560 83 721 94 558 84 170 81 277 78 420 67 740 55 899
Kapitał zakładowy 10 375 10 375 10 375 10 375 10 375 10 375 10 375 10 375 10 375 10 125
Liczba akcji (stan na koniec danego roku) 10 375 082 10 375 082 10 375 082 10 375 082 10 375 082 10 375 082 10 375 082 10 375 082 10 375 082 10 125 082

 

Wybrane wskaźniki rentowności (w %) 2016 2015** 2014** 2013* 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Rentowność EBITDA -6,62 -0,66 -0,94 1,86 2,96 5,06 5,26 6,26 7,8 5,7
Rentowność zysku operacyjnego -7,31 -1,16 -1,46 1,44 2,43 4,4 4,5 5,5 6,8 4,8
Rentowność netto -9,72 -1,21 -1,37 1,36 2,15 3,4 4 4,9 5,6 4
Rentowność kapitałów własnych ROE -3,10 -15,83 -12,16 8,7 12,3 16,3 16,3 18,2 20,8 15
Rentowność aktywów ROA -0,21 -2,19 -2,83 3,1 3,7 6,1 7,7 9,8 9,8 8,1

 

Wybrane wskaźniki struktury finansowania 2016 2015** 2014** 2013* 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,93 0,82 0,77 0,65 0,51 0,61 0,52 0,41 0,49 0,44
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 0,38 1,3 2,97 6,5 6,8 5,6 5,45 6,05 5,04 6,22

 

Wybrane wskaźniki płynności 2016 2015** 2014** 2013* 2012 2011 2010 2009 2008 2007
wskaźnik bieżącej płynności finansowej 0,97 1,13 1,27 1,97 1,95 2,05 2,02 2,30 1,88 2,11
wskaźnik płynności szybki 0,89 1,04 0,94 1,36 1,88 1,97 1,93 2,20 1,83 2,06

 

*w 2Q13 została założona rezerwa w wysokości 5,43 mln zł na należności dla NCS

** dane zaudytowane z uwzględnieniem korekt błędów lat ubiegłych