Władze spółki

Zarząd

Polukord_www

Sławomir Połukord
Prezes Zarządu

 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie ukończył studia na Wydziale Elektroniki (specjalność: systemy informatyczne) oraz studia podyplomowe na Wydziale Informatyki i Zarządzania (program Executive MBA, organizowany wspólnie z Central Connecticut State University). Na George Washington University uzyskał tytuł Associate in Project Management.
 

Z branżą IT związany ponad 25 lat. Do roku 1996 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i wdrożeń oprogramowania oraz projektowania i wykonawstwa systemów sieciowych. W latach 1996-1999 w oddziale ComputerLand S.A. jako Dyrektor ds. Realizacji odpowiadał za realizację projektów Spółki w regionie dolnośląskim. W latach 2000-2001 w NOKIA Polska zarządzał zespołem wdrażającym rozwiązania Mobile Packet Core w sieciach telekomunikacyjnych. W latach 2001-2014 w Sygnity S.A pełnił różne role: od Kierownika Projektu, przez Dyrektora Biura Zarzadzania Projektami, po Dyrektora Generalnego Pionu i Prokurenta Spółki. W międzyczasie był również powoływany do zarządów spółek zależnych: Wiceprezes Zarządu WINUEL S.A. (2010-2011), Wiceprezes Zarządu ARAM sp. z o.o. (2009-2010), Prezes Zarządu ZEC InfoService sp. z o.o. (2003-2009). Od roku 2015 związany z Microsoft, gdzie odpowiadał za rozwój biznesu w sektorze publicznym oraz sektorze ochrony zdrowia.

 

Według złożonego oświadczenia, Pan Sławomir Połukord nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Qumak S.A. jak i nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik cywilnej osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

Markowski1

Michał Markowski
Wiceprezes Zarządu

 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunkach zarządzanie finansami oraz nauki informatyczne. Doktor nauk informatycznych i międzynarodowe kwalifikacje z dziedziny finansów (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA).
 

Działalność zawodową rozpoczynał jako programista i menadżer projektów, następnie rozwijał swoją karierę na stanowiskach finansowych i doradczych. W latach 2010 – 2012 pracował w firmie Deloitte Advisory jako Senior Associate w dziale wycen i modelowania finansowego oraz doradztwa transakcyjnego. W latach 2012 – 2014 Główny Ekonomista i Radca Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiedzialny m.in. za stworzenie kompleksowej koncepcji i rozwiązań prawno – finansowych Programu Inwestycje Polskie (Polski Fundusz Rozwoju), przeprowadzenie konsolidacji w sektorze chemicznym i powołanie Grupy Azoty orazestrukturyzację PLL LOT S.A. W latach 2014 – 2016 Dyrektor Działu Strategii i Analiz na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
W latach 2016 – 2018 dyrektor PMO i M&A w firmie ProService Finteco sp. z o.o. odpowiedzialny za przeprowadzanie transakcji nabycia spółek dla funduszu inwestycyjnego Oaktree PE oraz doradztwo strategiczne i finansowe.
Od 2015 roku jest prezesem Biura Rachunkowego Pointway Partners.
Członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu (m.in. Atende S.A., Polskie Linie Lotnicze LOT, Livechat S.A., Playway S.A., Polskie Inwestycje Rozwojowe, Ventures & Partners.

Prywatnie pasjonat programowania i sportów – od golfa po loty na paralotni.

Od listopada 2018 zajmuje się w Spółce obszarem finansów.

 

 

 

K_Pogodz_www

Konrad Pogódź

Wiceprezes Zarządu

 

Pan Konrad Pogódź jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Automatyki i Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

 

Od ponad 23 lat związany z branżą IT w firmie Qumak. W 1995 roku objął stanowisko kierownika Działu Serwisu. W latach 2004-2015 pełnił funkcje m.in.  dyrektora Działu Realizacji IT oraz dyrektora Organizacji i Rozwoju. Od 2015 roku kieruje realizacją wszystkich projektów IT Qumak S.A. W zarządzie kieruje Pionem Realizacji.

 

Według złożonego oświadczenia, Pan Konrad Pogódź nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Qumak S.A. jak i nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik cywilnej osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

Rada Nadzorcza

 

Piotr Woźniak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Pan Piotr Aleksander Woźniak  posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Bankowości i Finansów). W 2012 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Zarządzanie.

 

Pierwsze doświadczenia zdobył w analizie spółek i papierów wartościowych na rynku kapitałowym w Polsce. W kolejnych latach było ono wzbogacane o wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i komunikacji, w szczególności  zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, lean start-up, przedsiębiorczość, Public Relations i Investor Relations, rachunkowość zarządczą, wycenę i analizę przedsiębiorstw.

 

Karierę zawodową rozpoczął w lutym 1994 roku w Domu Maklerskim Banku Gdańskiego SA. Później pracował w firmach związanych z rynkiem kapitałowym (m. in. Wood&Co, PPTFI Pioneer czy CDM Pekao S.A.) oraz w Banku Pekao SA na stanowisku Kierownika Zespołu Monitoringu Spółek Grupy, w Pionie Controllingu. W latach 2007-2011 pracował w CC Group jako IR Manager, gdzie prowadził doradztwo w zakresie strategii Relacji Inwestorskich dla spółek publicznych. Od 2011 do 2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w IndygoTech Minerals S.A, w latach 2012-2013 Prezesa Zarządu CEO w Baltic Ceramics S.A. (główna inwestycja spółki IndygoTech Minerals S.A.). Następnie do 2014 roku Prezes Zarządu Baltic Ceramics Investments S.A. (holding notowany na rynku New Connect). Od września 2014 Doradca Zarządu ds. Strategii i Komunikacji w Colian Holding S.A., gdzie zajmuje się m. in. przygotowywaniem średnio i długoterminowej strategii rozwoju dla Grupy Colian, analizą budżetu Grupy, koordynacją PR Korporacyjnego oraz Relacji Inwestorskich.

 

Pan Piotr Woźniak złożył oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Qumak S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej.

 

Spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
 

 

Tomasz Kruk
 

Pan Tomasz Kruk posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Menedżerskim w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). W 2006 r. został członkiem The Institue of Internal Auditors, FL, USA W 2008 r. uzyskał dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). Członek International Compliance Association – uzyskał dyplom ICA International Diploma in Governance, Risk & Compliance.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Realizował projekty w wielu branżach: finansowej, logistyki, transportu, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii, zarządzania projektami infrastrukturalnymi, IT i telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii/zarządzania ośrodkami wczasowymi, deweloperskiej, czy w przemyśle lekkim.
Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego, m.in.:
2018 niezależny Członek Rad Nadzorczych (FAMUR, PRIMETECH, PGO, PME, ZAMET)
2018 Zarządzający Ryzykiem (TFI Energia)
2017-2018 Menedżer ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem (PFR Ventures)
2016 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (The Raven Group)
2016 Pełnomocnik Zarządu ds. projektu pre-pack (Kopex-Famago)
2015/2016 Członek Rady Nadzorczej (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
2015 Dyrektor ds. Jakości i Ryzyka Operacyjnego – Członek Zarządu (PKP Polskie Linie Kolejowe)
2012-2015 Dyrektor Zarządzający ds. Audytu i Kontroli (Grupa PKP)
2012-2015 Członek Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP (Legg Mason TFI/ING TFI)
2008-2012 Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ryzyka, Audytor Wewnętrzny (PKO TFI)
2006-2008 Dyrektor Inspektor Nadzoru (PZU TFI)
2003-2005 Compliance & Financial Risk Manager (Grupa CA IB)
2001-2005 Inspektor Nadzoru (BPH TFI)

Ukończone kursy i szkolenia:
Private Equity and Venture Capital (Università Bocconi, 2018), ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance (2017), Dyplom potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2015), Audyt wewnętrzny (EY, 2013), Prince2 Foundation Examination
(Infovide-Matrix, 2010), Certified Internal Auditor (IIA, 2008), Compliance/AML Workshops (Credit Suisse, 2008), Preparing Financial Statements, Managerial Accounting, Managing People (BPP Professional Education, 2006).

 

 

Wojciech Napiórkowski 

 

Pan Wojciech Napiórkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada tytuł MBA (program w kooperacji z London Business School) oraz CFA Level 3 (Certified Financial Analyst).

 

Posiada doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji nadzorczych w spółkach publicznych. Pełnił funkcje w Radach Nadzorczych GTC S.A., Kopex S.A., Scanmed Multimedis S.A., Rolmipex Nasiona S.A. (spółka nie notowana na rynku publicznym). Jest aktywnym członkiem Rad Nadzorczych Soho Development S.A., Trakcja S.A.

 

Pracę zawodową rozpoczął w kancelarii prawnej w 1997 (Domański Zakrzewski Palinka – kancelaria prawna Arthur Andersen). W latach 1999-2003 pracował jako Investment Manager w Emerging Ventures Limited, a następnie jako Dyrektor Inwestycyjny w Advent International, gdzie zajmował się kierowaniem procesami zakupu, restrukturyzacji oraz sprzedaży spółek w Polsce. Podobną funkcję sprawował w Bridgepoint Capital w latach 2007-2011. Od 2011 roku pracuje w Abris Capital Partners (usługi doradztwa i generowania transakcji na rynku polskim). W latach 2012- 2014 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Investors TFI. Od maja 2014 roku jest Dyrektorem Zarządzającym Aktivist FIZ (pierwszy polski fundusz aktivistyczny).

 

Pan Wojciech Napiórkowski złożył oświadczenie, że nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka rady Nadzorczej Spółki. Nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Qumak S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej.

 

Spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 

 

Stanisław Ryszard Kaczoruk

 

Doradca i konsultant związany z rynkiem kapitałowym: członek RN spółek notowanych na GPW: MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (2009-2011), Eficom-Sinersio S.A (2015-2016), Alior Bank (od 2016-2017), PEKAO SA (2017). Udział w projektach związanych z tworzeniem strategii dla wybranych klientów, współpraca z czołowymi firmami doradczymi w obszarze przejęć kapitałowych i restrukturyzacji firm (między innymi PKP Energetyka, Elester PKP) oraz współpraca przy organizacji TFI KGHM.

W latach 1998 – 2017 zajmował stanowiska dyrektorskie oraz we władzach spółek kapitałowych działających na rynku IT, usług prawniczych, doradczych równocześnie prowadząc działalność gospodarczą z zakresu consultingu.

Od 1979 do 1991 działalność dydaktyczno-naukowa na uczelniach we Wrocławiu i Szczecinie. W latach 1985-1999 kierownik zespołu u koordynatora rządowego pionierskiego programu informatyzacji geodezji polskiej, następnie koordynacja działań teleinformatycznych w spółkach grupy KGHM. Od 1988 roku współpraca z kilkudziesięcioma czołowymi firmami z branży IT oraz doradczej (miedzy innymi EY, PWC, KPMG, BTFG). Od 2006 ekspert w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Doradca wielu państwowych spółek oraz Ministerstwa Rozwoju. Członek Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia EuroCloud Polska. Członek założyciel Stowarzyszenia Polska Obywatelska CyberObrona. Członek RN Spółdzielni „Świetlik Reaktywacja” (od 2016). Członek założyciel Stowarzyszenia Cloud Community Europe PL (przewodniczący Komisji Rewizyjnej).

Matematyk. Absolwent Wydziału Mat-Fiz.-Chem. Matematyka Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1979-1991 praca naukowa dydaktyczna na uczelniach wyższych. 1986 doktorat w zakresie nauk technicznych. Kilkadziesiąt szkoleń z zakresu marketingu i zarządzania, ekonomii, finansów, informatyki, NLP, BHP.

Udział w wielu pracach naukowo badawczych, współpraca z kilkoma uczelniami i ośrodkami naukowymi w Polsce (między innymi od 2016 – CEZAMAT – członek Rady Programowej).

Szeroka wiedza i doświadczenia praktyczne oraz managerskie w zakresie wielu branż: energetyka, informatyka i telekomunikacja, infrastruktura (w szczególności transport kolejowy), samorządy, przemysł, zarzadzanie funduszami kapitałowymi i dotacjami UE. Znajomość technik w zakresie budowy modeli biznesowych, opracowywania analiz rynkowych, segmentacji, analizy struktur organizacyjnych i procesów, inżynierii finansowej, restrukturyzacji firm, budowy strategii. Doświadczenia analityczne z zakresu informacji gospodarczej. Praktyczne doświadczenie w zakresie nowoczesnych finansów dla przedsiębiorstw. Praktyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie (koordynacja kilkudziesięciu projektów) związane z budową, implementacją oraz eksploatacją systemów informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwami w szczególności zarządzania finansami, podatkami, majątkiem i infrastruktura. Działalność koncepcyjna, koordynacyjna i promocyjna oraz edukacyjna w zakresie ochrony cyberprzestrzeni w Polsce. Dyrektor Programowy Konferencji „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych” (GPW, 2014). Doświadczenie w analizach Big Data. Doświadczenie i wiedza w zakresie prawa handlowego i gospodarczego.

 

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) oraz licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami organizacji społecznych i stowarzyszeń.

62 lata. Ojciec trzech dorosłych córek.

 

Pan Stanisław Ryszard Kaczoruk złożył oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Qumak S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej.

 

Nowopowołany Członek Rady spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 

 

Gwidon Skonieczny

 

Pan Gwidon Skonieczny jest inżynierem – absolwentem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Studiował również na Akademii Leona Koźmińskiego na programie MBA dla Inżynierów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami o dużym stopniu skomplikowania.

 

Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier systemowy kolejno w firmach Compas, Recon oraz EDS Poland (PTK Centertel Account). Następnie kontynuował jako lider projektu w firmach NC Virtual Systems S.A. oraz Nasza Telekomunikacja S.A. Od 2003 do 2005 roku w PTK Centertel jako kierownik projektu, następnie w latach 2005-2009 oraz 2012-2013 w Telekomunikacji Polskiej / Orange. W tych organizacjach odpowiedzialny był za całościowe zarządzanie projektami informatycznymi i telekomunikacyjnymi o znacznej wartości. W latach 2001 – 2010 był współwłaścicielem spółki Figaro Software Sp. z o.o., zajmującej się produkcją i sprzedażą systemów informatycznych dla firm z branży ubezpieczeniowej. W ostatnich latach Pan Gwidon Skonieczny prowadził program III Etapu Budowy Stadionu PGE Arena Gdańsk (dla firmy TRIAS S.A.) – jednego ze stadionów EURO 2012, zorganizował projekty Workflow dla Ministerstwa Sprawiedliwości (dla Maxto) oraz projekt Muzeum Pieniądza NBP (dla TRIAS S.A.). Od 2013 zatrudniony w Italtel Poland Sp. z o.o., gdzie odpowiada za kompleksowe zarządzanie projektami.

 

Pan Gwidon Skonieczny ma dobrą znajomość inżynierii systemów informatycznych oraz języków programowania. Posiada szeroką wiedze z zakresu metodyk zarządzania projektami udokumentowaną certyfikatami Project Management Professional, PRINCE2 Foundation i Practitioner, a także Professional Scrum Master.

 

Pan Gwidon Skonieczny złożył oświadczenie, że nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Qumak S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej.

 

Spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 

 

Paweł Ruka

 

Pan Paweł Ruka jest Biegłym Rewidentem, wieloletnim Dyrektorem Finansowym oraz Członkiem Zarządu polskich spółek m.in. ZKS Ferrum SA oraz Ammono SA. Ponadto, Pan Paweł Ruka zasiadał dotychczas w Radach Nadzorczych m.in. spółek PKP Cargo SA, Bumech SA, MZCH Organika SA czy PA NOVA SA.

 

Paweł Ruka rozpoczynał karierę w obszarze usług doradztwa finansowego w firmie doradczej PwC. W ramach własnej działalności finker | your trusted CFO, pełnił rolę oddelegowanego part-time CFO, jak również świadczył usługi konsultacyjne oraz księgowe w kilku projektach.