Zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż udziałów w kapitale zakładowym Qumak Professional Services Sp. z. o.o. (II przetarg)

Postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił zatwierdzić warunki przetargu na sprzedaż dziesięciu udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym spółki QPS sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, REGON: 368832238, NIP: 5223105951, KRS: 0000705313. Cena wywoławcza: 1.000.000,00 (jeden milion złotych i zero groszy) brutto.

Szczegóły dotyczące przetargu na stronie internetowej www.syndykpiotrduda.pl – w zakładce „Syndyk sprzeda”/”Inne”.

Zobacz także